Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 5 doanh nghiệp

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 5 doanh nghiệp

Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP (DPM): Ngày 28/1 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận về 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 16/2/2022.

CTCP Thủy điện Đa Nhim Hàm Thuận Đa Mi (DNH): Ngày 26/1 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 14% (01 cổ phiếu nhận 1.400 đồng). Thời gian thanh toán 25/2/2022.

CTCP Nha Trang Seafoods F17 (NTSF): Ngày 24/1 – ngày ĐKCC nhận cổ tức bằng tiền tỷ lệ 6% (01 cổ phiếu nhận 600 đồng). Thời gian thanh toán 25/1/2022.

CTCP Viện máy và dụng cụ công nghiệp (IMI): Ngày 28/1 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 1% (01 cổ phiếu nhận 100 đồng). Thời gian thanh toán 28/2/2022.

CTCP Thủy điện Bình Định: Ngày 24/2 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 3/2021 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 17/3/2022.