Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 7 doanh nghiệp

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 7 doanh nghiệp

CTCP Phát triển đô thị công nghiệp số 2 (D2D): Ngày 20/8 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thanh toán 10/9/2021.

Tổng Công ty khoáng sản TKV – CTCP (KSV): Ngày 25/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 6% (01 cổ phiếu nhận 600 đồng). Thời gian thanh toán 10/9/2021.

CTCP Thủy điện Gia Lai (GHC): Ngày 16/8 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 25% (01 cổ phiếu nhận 2.500 đồng). Thời gian thanh toán 26/8/2021.

CTCP Xích líp Đông Anh (DFC): Ngày 24/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 11% (01 cổ phiếu nhận 1.100 đồng). Thời gian thanh toán 10/9/2021.

CTCP Cokyvina (CKV): Ngày 18/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 31/8/2021.

CTCP Cơ khí Đông Anh Licogi (CKD): Ngày 13/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 27% (01 cổ phiếu nhận 2.700 đồng). Thời gian thanh toán 30/8/2021.

CTCP Phụ tùng máy số 1 (FT1): Ngày 19/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 35% (01 cổ phiếu nhận 3.500 đồng). Thời gian thanh toán 20/9/2021.