So sánh kinh tế học cổ điển và trường phái Keynes: Đâu mới là yếu tố tác động tới giá cổ phiếu?

So sánh kinh tế học cổ điển và trường phái Keynes: Đâu mới là yếu tố tác động tới giá cổ phiếu?

Theo kinh tế học cổ điển, giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán tương đương với tổng giá trị cổ tức sẽ được trả cho các cổ đông trong suốt những năm tồn tại của công ty đó. Theo lý thuyết này, cổ tức được trả cho các cổ đông ngay trong tháng tới sẽ có giá trị lớn hơn so với cổ tức được trả trong các tháng sau đó.

Như vậy, khi giá trị cổ tức chỉ phụ thuộc vào quy luật thị trường, giá thuyết thị trường hiệu quả chắc chắn sẽ không có chỗ cho yếu tố tâm lý của nhà đầu tư.