Thực phẩm Sao Ta (FMC): Quý 4 lãi 110 tỷ đồng tăng 72% so với cùng kỳ

Thực phẩm Sao Ta (FMC): Quý 4 lãi 110 tỷ đồng tăng 72% so với cùng kỳ

CTCP Thực phẩm Sao Ta (mã CK: FMC) đã công bố BCTC quý 4/2021 và luỹ kế cả năm 2021.

Cụ thể, riêng quý 4 doanh thu thuần đạt 1.444 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ, lợi nhuận gộp đạt 202 tỷ đồng, tăng 30% so với quý 4/2020.

Trong kỳ, FMC có 16,4 tỷ đồng doanh thu tài chính, tăng 82% so với cùng kỳ, kết quả sau khi trừ các khoản chi phí FMC lãi sau thuế 110 tỷ đồng, tăng 72% so với quý 4 năm ngoái, LNST công ty mẹ là 104,7 tỷ đồng, tương đương EPS đạt 1.867 đồng.